Musikalske formål

I al undervisning er det vigtigt med bevidsthed omkring, hvilke mål man sætter sig for undervisningen. Dette gælder også i babysalmesang, hvor bevidsthed omkring undervisningens formål vil øge kvaliteten af undervisningen. Det er vigtigt at overveje sine formål, inden man starter et forløb, men man kan med fordel også løbende vende tilbage til sine punkter og hente ny inspiration og motivation undervejs. 

I det følgende kan man læse, hvilke formål jeg har med min undervisning i babysalmesang. Måske kan det kaste et nyt lys over undervisningen og øge erkendelsen af babysalmesangens mange potentialer.

Overordnede formål

Det overordnede formål med babysalmesang er at skabe en musikalsk ramme, hvor nærværet er i fokus, og hvor barn og forælder kan udvikle sig og opleve sammen - musikalsk, socialt og i relationen mellem dem. Undervisningen har da til formål:

I forhold til børnene 

 • styrke og understøtte barnets naturlige musikalitet - både i forhold til at bruge stemmen, bevæge sig og lytte.

 • styrke barnets identitetsdannelse ved at være en del af et fællesskab og mærke sig selv i forhold til andre børn.

 • styrke barnets sociale kompetencer gennem samværet med de øvrige børn og voksne på holdet.

 • stimulere barnets sanser og styrke både dets mentale og motoriske udvikling.

 • understøtte barnets musikalske potentiale gennem en bred sansestimulering.

 • give en oplevelse af de musikalske grundelementer, såsom puls, periodefornemmelse, dynamik og frasering.

 • bevare børnenes naturlige indstilling og legende tilgang til brug af stemmen - at bruge stemmen frit og turde udforske den.

 • skabe et rum for nærvær mellem forælder og barn.

 • lade børnene blive fortrolige med kirkerummet og få kendskab til forskellige sange, salmer og remser.

I forhold til forældrene 

 • styrke forælder-barn-relationen og lade musikken og rummet skabe rammen for en særlig stund med nærvær og fordybelse i samværet med barnet.

 • hjælpe forældrene til at turde bruge stemmen frit og lade den være et naturligt redskab. Lade dem få bekræftet, at deres stemme er den vigtigste og smukkeste for barnet.

 • give forældrene musikalske oplevelser sammen med barnet.

 • gøre musikalsk leg til en naturlig del af samværet med barnet.

 • give forældrene et repertoire, som kan bruges (og videreudvikles) derhjemme som en naturlig del af hverdagen.

 • skabe et fællesskab med andre forældre, hvor man bliver en del af en helhed.

 • åbne for et tilhørsforhold til kirken, så forældre og børn får en naturlig relation til kirken og bruger den aktivt.